Rondane blir ett reiselivsrike

Rondane Nasjonalpark er Norges første og eldste nasjonalpark. Turistene har vært fast innslag i området i over hundre år. Reiselivsnæringen tar nå et krafttak for å samle næringsliv og offentlige til felles satsning for å fremme merkevaren Rondane. Fredag 30. januar møtes de involverte til idéforum og presentasjon av den nye spydspissen Visit Rondane AS på Rondablikk.

Godt samarbeid i hele regionen
Det har gjennom flere år vært et godt samarbeid både formelt og uformelt mellom flere reiselivsbedrifter i Rondane uavhengig av kommunegrenser. Tiden har nå kommet for at dette bør formaliseres for å tenke mer langsiktig, mer kommersielt og større. Styret i Sel-Rondane Reiselivslag har tatt initiativ til dette nye selskapet, og har jobbet intesivt hele høsten med denne spennende nysatsningen.
“Visit Rondane AS er vårt redskap for å få til dette med sterk fokus på booking og økt trafikk. Internett vil være et betydelig verktøy for å nå dette målet, og utviklingen av www.visitrondane.com vil bli satset sterkt på i året som kommer”, sier styreleder i Visit Rondane AS, Bjørn Setsaas. Han sier videre at; “Tanken med å stifte Visit Rondane AS er å få til felles innsats på flere områder, for dermed å få større slagkraft. Det som skiller vår nye “spydspiss” i forhold til tidligere, er at vi i større grad tenker kommersialisering og utbytte på investert kapital. I tillegg ønsker vi å få med bedrifter i hele Rondane-området fra Hjerkinn i nord, Sollia/Atna i øst, Ringebu i Sør og Heidal i vest. Utfordringen er samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og å engasjere hele næringslivet, ikke bare reiselivsbedriftene”.

Distriktspolitikk
I Rondane er reiselivet snart eneste satsningsområde, og alle næringsdrivende er avhengige av at turister kommer med “frisk kapital” til bygdene våre. Den enkelte bedrift er en viktig ressurs for å få en vellykket satsning på å øke turiststrømmen til våre områder. Derfor er engasjement og entusiasme fra “grasrota” et avgjørende element for om Visit Rondane AS lykkes. Dette prosjektet må være så bra at næringslivet ikke tør la være å delta!, hevder en spent styreleder foran “generalprøven” på Rondablikk fredag.

Formålet med det nye selskapet
Visit Rondane AS skal fremme og utvikle reiselivsnæringen i Rondane-regionen i samarbeid med øvrig næringsliv og offentlige myndigheter. Dette vil være regional markedsføring og profilering, produktutvikling og kompetanseutvikling. Visit Rondane AS skal styrke navnet “Rondane” som et felles profilnavn for regionen Visit Rondane AS skal være et næringspolitisk talerør på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Visit Rondane AS skal samarbeide med andre aktuelle regioner der det er naturlig, for eksempel “5 lag i Nord-Gudbrandsdal”, Gudbrandsdal Reiseliv, Reisemål Valdres Jotunheimen mfl.

Nasjonalparksatsning
I den nye strategiplanen for reiselivet i Nord-Gudbrandsdal, har Rondane, i samarbeid med Jotunheimen og Dovrefjell har tatt mål av seg til å bli de mest attraktive nasjonalparkene i Europa. Oppland Fylkeskommune har også satt nasjonalparker som et viktig satsningsområde i tiden framover. Visit Rondane AS vil bli et talerør for næringsvirksomheten i tilknytning til nasjonalparkene. Naturbaserte ferier er helt klart et viktig og riktig satsningsområde for turismen i Rondane.